Privacyverklaring

Peeperkorn. Architect BNA, gevestigd aan de Leidsevaartweg 99 (1e etage) in Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Peeperkorn. Architect is een handelsnaam van Ontwerp- en Adviesbureau Peeperkorn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34295699. Contactgegevens: www.peeperkorn-architect.nl, 023-5354308.

H.J. (Hein) Peeperkorn is uw contactpersoon, te bereiken via info@peeperkorn-architect.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peeperkorn. Architect BNA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht (de heer of mevrouw)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peeperkorn-architect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Wanneer u het contactformulier op de website van Peeperkorn. Architect BNA invult, wordt uw naam, e-mailadres en optioneel een telefoonnummer gevraagd om van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan Peeperkorn. Architect BNA te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens voor dit doel te gebruiken. Peeperkorn. Architect BNA verwerkt uw gegevens in dat geval op grond van artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Indien u gebruik maakt van de diensten van Peeperkorn. Architect BNA kunnen uw voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel bedrijfsnaam en KvK-nummer gevraagd. Deze gegevens worden verwerkt met als doeleinden:

 

  • Met u contact op te kunnen nemen indien dit nodig is voor onze dienstverlening;
  • Facturatie en afhandeling van betaling;
  • Een wettelijke verplichting van Peeperkorn. Architect BNA om persoonsgegevens te verwerken, zoals de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Deze persoonsgegevens zijn onder andere nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Peeperkorn. Architect BNA, in het geval dat Peeperkorn. Architect BNA diensten voor u gaat uitvoeren.  Architect BNA verwerkt uw gegevens in dat geval op grond van artikel 6 lid 1 sub a en b AVG.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Peeperkorn. Architect BNA neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peeperkorn. Architect BNA) tussen zit.

 

Bewaartermijnen

Peeperkorn. Architect BNA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens die Peeperkorn. Architect BNA verwerkt om te antwoorden op een bericht dat u heeft gestuurd middels het contactformulier, worden binnen ca. 1 jaar na de laatste correspondentie met u verwijderd.

De persoonsgegevens Peeperkorn. Architect BNA verwerkt voor de uitvoering van diens diensten worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze persoonsgegevens worden binnen ca. 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor Peeperkorn. Architect BNA verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Peeperkorn. Architect BNA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Peeperkorn. Architect BNA gebruikt geen cookies.

 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruikt Peeperkorn. Architect BNA Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden:

 

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

 

Social media

Wij hebben van LinkedIn een social media button geplaatst. Wij verwijzen u naar de respectievelijke privacyverklaring van Linkedin om te weten hoe zij met privacy omgaan. Meer informatie over het beleid van LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peeperkorn. Architect BNA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peeperkorn-architect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Peeperkorn. Architect BNA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peeperkorn. Architect BNA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@peeperkorn-architect.nl.

 

Wijzigingen

Peeperkorn. Architect BNA behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

 

Peeperkorn. Architect BNA

mei 2018, voor het laatste bijgewerkt in mei 2021